Ga naar verlanglijst Verlanglijst

Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Identiteit

LiebesRad
Bedrijf/ KvK nummer: 74242601
BTW/ VAT nr: NL859822412B01

Bezoekadres 
Hoogstraat 151a
5615 CP Eindhoven
Nederland

Email: [email protected]
Telefoonnummer: +31 6 33086686

Artikel 2 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LiebesRad fietsonderhoud en reparatie en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen LiebesRad fietsonderhoud en reparatie en een consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument beschikbaar gesteld.

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod van producten binden LiebesRad fietsonderhoud en reparatie niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LiebesRad fietsonderhoud en reparatie onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar de consument is niet verplicht tot opgave van zijn reden(en).
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of: als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie  mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren; of als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn via de mail op ondubbelzinnige wijze aan LiebesRad fietsonderhoud en reparatie.
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) LiebesRad fietsonderhoud en reparatie. Dit hoeft niet als LiebesRad fietsonderhoud en reparatie heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door LiebesRad fietsonderhoud en reparatie verstrekte instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product.
 6. Verdere benodigde informatie over het retourneren van een product staat vermeld op de website.
 7. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.
 8. Als de consument slechts een deel van de order retour zendt, dan hoeven er geen verzendkosten terugbetaald te worden door LiebesRad fietsonderhoud en reparatie. 

 

Artikel 9 – Verplichtingen van LiebesRad fietsonderhoud en reparatie bij herroeping

 1. Als LiebesRad fietsonderhoud en reparatie de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie vergoedt alle betalingen van de consument, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt. Tenzij LiebesRad fietsonderhoud en reparatie aanbiedt het product zelf af te halen, kan er gewacht worden met terugbetalen tot LiebesRad fietsonderhoud en reparatie het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft LiebesRad fietsonderhoud en reparatie de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.


Artikel 10 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. De in het aanbod van producten genoemde prijzen voor de consumenten zijn inclusief btw. Voor het aanbod van producten naar bedrijven kan dit verschillen.

Artikel 11 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Er kan in ieder geval geen aanspraak op hetgeen onder lid 1 van dit artikel worden gemaakt (i) bij beschadiging door opzet of door nalatigheid, (ii) bij normale slijtage en/of (iii) bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing of gebruiks- en wasvoorschriften.

 

Artikel 12 – Levering en uitvoering

 1. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie  zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 3. Voor de verzending en handeling van bestellingen worden verzendkosten gerekend.
 4. De eigendom van geleverde producten gaat over op de consument nadat het verschuldigde bedrag is betaald. Het risico van de producten gaat over op het moment van levering aan de consument.
 5. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan LiebesRad fietsonderhoud en reparatie kenbaar heeft gemaakt.
 6. De consument dient het juiste adres en e-mailadres door te geven. Ook eventuele wijzingen hiervan dienen tijdig door gegeven te worden aan LiebesRad fietsonderhoud en reparatie. Indien de consument een verkeerd adres heeft opgegeven voor de levering, dan zijn de extra verzendkosten voor rekening van de consument.
 7. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 8. Na ontbinding conform het vorige lid zal LiebesRad fietsonderhoud en reparatie het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij LiebesRad fietsonderhoud en reparatie tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan LiebesRad fietsonderhoud en reparatie bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 13 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst.
 2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LiebesRad fietsonderhoud en reparatie te melden. Betaalopdrachten voor giro- en bankinstellingen zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.
 3. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet (geheel of gedeeltelijk), is deze, nadat hij door LiebesRad fietsonderhoud en reparatie is gewezen op de te late betaling en LiebesRad fietsonderhoud en reparatie de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is LiebesRad fietsonderhoud en reparatie gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-, 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-.

Artikel 14 – Intellectueel eigendom

 1. De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde hyperlinks naar derden, zijn eigendom van LiebesRad fietsonderhoud en reparatie. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website en alle onderdelen daarvan (zoals de aangeboden producten) berusten bij LiebesRad fietsonderhoud en reparatie, voor zover deze rechten niet bij derden berusten.
 2. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LiebesRad fietsonderhoud en reparatie is het niet toegestaan om de website, delen van de website, informatie verkregen van de website, producten getoond op de website of ander materiaal getoond op de website openbaar te maken, te verveelvoudigen, op te slaan of te koop aan te bieden in welke vorm dan ook.

Artikel 15 – Overmacht

LiebesRad fietsonderhoud en reparatie en de consument zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten zo spoedig mogelijk nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LiebesRad fietsonderhoud en reparatie.
 2. Klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door LiebesRad fietsonderhoud en reparatie binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 17 – Overig

 1. Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
 2. De administratie van LiebesRad fietsonderhoud en reparatie geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de consument gedane aanvragen en/of bestellingen. De consument erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.
 3. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie is gerechtigd de rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met u door een enkele kennisgeving aan u aan een derde over te dragen.
 4. Indien en voor zover enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht blijven. LiebesRad fietsonderhoud en reparatie  zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

Artikel 18 – Toepasselijk recht en jurisdictie

 1. Op overeenkomsten, en alle daaruit voortvloeiende niet-contractuele verplichtingen, tussen LiebesRad fietsonderhoud en reparatie en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen LiebesRad fietsonderhoud en reparatie en de consument zullen in eerste instantie worden beslecht door de geschillencommissie in Nederland.

 

 

opzoek naar zooi?

Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Manage cookies